Mumbai Trek list

Elephanta caves photos

caves

caves

natraj (lasya)

lasya

natraj

yogishwar shiv

ardhanari nateshwar

mahesh trimurti

ardha nari nateshwar

ardha nari nateshwar

trimurti

trimurti

trimurti

trimurti

trimurti

shiv parvati saripat

Andhakasur vadh (shiva with sword in hand)

andhakasur vadh

andhakasur vadh

shiva has opened his 3rd eye

shiva has opened his 3rd eye

shiva has opened his 3rd eye

shiva has opened his 3rd eye

kalyansundar (shiv parvati vivah)

shiva with lasyapriya (kalyansundar)

trimurti

trimurti

trimurti

trimurti

Yogishwar Shiv

Ravananugraha

ravananugraha, similar carving is at verul also

namah shivay:

summer vacation sunday crowd

namah shivay: