rappell down from TakMak Tok Raigad 1 & 2 Nov. 2008


Girivihang Trekkers a non-profit making organization of amateur Trekkers & Nature Lovers is proud to organize his 10th year of Raigad program, since its inception in 1995. 

Raigad is King of Fort!!! and It's thrilling experience to rappell down from TakMak Tok @ Raigad... So Friends get set ready for thrill !!! 

Details are as follows:

Date: 1st & 2nd Nov 2008
Departure on 31st Oct night from Mumbai

Fees: Rs.1300/- per person

Rs.1000/- for School students.
Fees include Bus travel To & Fro, MTDC Stay & Food Expenses.
Leader: Nilam Thakur – 9869344456
Co Leader: Sachin Raut / Jyoti Salunkhe 9820725164

Contact: Kunal Shinde – 9821753813 / Jyoti Salunkhe 9820725164

Check out - http://www.orkut.co.in/CommMsgs.aspx?cmm=26642643&tid=5241397454627738089&start=1

Jai Bhavani Jai Shivaji – Girivihang Trekkers

10th Yr RaiGad Takmak Rapelling & Gad Darshan 2008

.
Date : 1st and 2nd November 2008
Total Seats : 100 (Limited)


Fees Details 

For Registered members :
 Rs. 1000/-
For Non-members : Rs. 1300/-
For School Children : Rs. 1000/-


Note : Fees include Bus travel To & From, MTDC Stay & Food Expenses. 


Leader................................................................Co-Leaders
Ms. Nilam Thakur (986934456)......................Mr. Sachin Raut (9869824266)
email: girivihang@gmail.com............................Ms. Jyoti Salunkhe (9820725164)For more details you can contact on following numbers

1. Mr. Kunal Shinde - 9821753813
2. Mr. Nilesh Kamtekar - 9869344457 (After 6pm ONLY)
3. Mr. Dinesh Bhosale - 9920391157
4. Mr. Vasant Khandagale - 9869043990
5. Mr. Laxman Patil - 9969277788


One the first day of Raigad Program announcement, 43 Seats are booked out of total 100 seats. Booking will be done on first come first basis only. Limits of 100 seats will not be stretched further in any case. Interested members please confirm at the earliest. 
As this is our 10th year of Raigad, organisation is looking forward to make this event with more additional programs in it. If you have any ideas or suggestions, do post on community. 

गिरिविहंग ट्रेकेर्स, मुंबई

गिरिविहंग ही एक संस्था नसून निसर्गाशी सुसंवाद साधणारी एक विचारधारा आहे. हिचा जन्म साधारणत: १९९५-९६ साली राजमुद्रा या नावाने झाला. प्रत्येक संस्था सुरवातीला एक छोटेसे रोपटे असते आणि या रोपटयाचे एका विशाल वटवृक्षामध्ये रूपातंर व्हावे असे प्रत्येकालाच वाटत असते. आणि नंतर एक विचार मनात घर करून गेला की आपली संस्था नोदंणीकृत संस्था झाली पाहिजे. परंतु संस्थेच्या नोदंणीच्या वेळेस (म्हणजेच डिसेम्बर २००२ मध्ये) कायदेशीर अड़चणीमुळे राजमुद्रेचे रूपांतर गिरिविहंग असे झाले.

ह्या संस्थेने अनेक परंपरा गेली १०-१२ वर्षे सातत्याने व प्रमाणिकपणे चालू ठेवल्या आहेत. त्यात काही गोष्टींचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो तो म्हणजे श्रावण मासी म्हणजेच पावसाळयात विविध मार्गाने भीमाशंकर पदभ्रमण आयोजित करणे. लहान मुलांसाठी निसर्ग साहस शिबिर आयोजित करणे तसेच नाणेघाट रेपल्लिंग आणि रायगड टकमक रेपल्लिंग व गड़दर्शन आयोजित करणे.

या मध्ये रायगड टकमक रेपल्लिंग व गड़दर्शन हा संस्थेचा मानबिंदूच! या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी प्रत्येकजण धडपडत असतो. या कार्यक्रमाचे नेतुत्त्व घेणे ही एक अभिमानाची गोष्ट असते. तसेच रायगड रेपल्लिंग करणे हेही तेवढेच रोमंचाने भरलेले आव्हान असते.टकमक आपल्याला नेहमीच आव्हान देत असतो आणि आम्ही त्याचा आव्हानाला नम्रपणे सामोरे जाऊन ते स्वीकारतो.

या वर्षी संस्थेच्या या मानबिंदूचा म्हणजेच रायगड टकमक रेपल्लिंग व गड्दर्शन या कार्यक्रमाला बरोबर १० वर्षे पूर्ण होत आहे. तर चला रायगडला! टकमक आपल्याला परत एकदा आव्हान देत आहे. मग तुम्ही तयार आहात ना! चला तर रायगडला चला!

- राकेश सुर्वे आणि नीलम ठाकु

१०वे वर्ष - रायगड टकमक रेपल्लिंग व गड्दर्शन - २००८

.
दिनांक : १ आणि २ नोंव्हेबर २००८ 
एकूण जागा : १०० (मर्यादित) 

फीची माहिती

संस्थेचे सभासद : १००० रुपये फ़क्त 
पाहुणे सभासद : १३०० रुपये फ़क्त 
शालेय मुलांसाठी : १००० रुपये फ़क्त 

टिप: प्रवास, जेवण आणि एम्.टी.डी.सी. ला रहाणे याचा खर्च वरील फी मध्ये आकारला आहे. 

संयोजक...............................................................सहसंयोजक 
कु. नीलम ठाकूर (९८६९३४४४५६).......................... श्री. सचिन राउत (९८६९८२४२६६) 
ईमेल : girivihang@gmail.com...........................कु. ज्योती साळुखे (९८२०७२५१६४)


अधिक माहितीसाठी खालील भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा.
१. कुणाल शिंदे - ९८२१७५३८१३ 
२. निलेश कामतेकर - ९८६९३४४४५७ ( संध्याकाळी ६ नंतर)
३. दिनेश भोसले - ९९२०३९११५७
४. वसंत खंडागळे - ९८६९०४३९९० 
५. लक्ष्मण पाटिल - ९९६९२७७७८८